ร่วมประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 และการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 (70/30)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

08 กุมภาพันธ์ 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 กุมภาพันธ์ 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

03 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศ สส.สก. เปิดรับสมาชิก สมาคมสมาชิกกลุ่มอายุน้อย อายุระหว่าง 20-40 ปี

ประกาศ สส.สก. เปิดรับสมาชิก สมาคมสมาชิกกลุ่มอายุน้อย อายุระหว่าง 20-40 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 มกราคม 2023

ร่วมกิจกรรม 12 ทสวัสส์๒ ทำบุญอาคารเรียนไชยลังกา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ ร่วมกิจกรรม 12 ทสวัสส์² ทำบุญอาคารเรียนไชยลังกา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26 มกราคม 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคม จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 มกราคม 2023

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 9/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 9/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2496) รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มกราคม 2023

ร่วมประชาสัมพันธ์เงินฝากของสหกรณ์ในงาน “วันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67”

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธาน พร้อมด้วย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาสัมพันธ์เงินฝากของสหกรณ์ในงาน “วันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67” ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และ “วันครู ประจำปี 2566 อำเภอเมืองแพร่” ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 มกราคม 2023

16 มกราคม 2566 วันครู

16 มกราคม 2566 วันครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด “ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรง เป็นแสงสว่างชี้ทางให้ลูกศิษย์ไปตราบนานเท่านาน”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 มกราคม 2023
1 3 4 5 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ