ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอาณัติ มีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ. แพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 ตุลาคม 2022

ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์ฯ

ผอ.ประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันทำงานเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ตุลาคม 2022

แสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพม.แพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินทรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซักซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟไหม้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซักซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟไหม้
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 โดยมี ส.ท.อรรถกร ญาณวรพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน และคุณสกลภัทร ราชาตัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลเมืองแพร่ เป็นวิทยากร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย คำปวง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย คำปวง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(เพิ่มเติม)

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้มีมติทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลางฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

สมาชิกสหกรณ์ท่านใด มีความจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในหน่วยสหกรณ์ซึ่งตนเองสังกัด ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้ สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงกำหนดให้ไปใช้สิทธิเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยให้นำสำเนาคำสั่งย้าย และสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซด์, Line Bot, Member service (www.memberptscoop.com) หากไม่พบรายชื่อของตนเอง ให้สมาชิกดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกรายแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร คณะกรรมการกลางฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

เยี่ยมเยือนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สส.อค., สส.ชสอ. สส.สท.

นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) นายสมชาย รัตนอารี นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) นายสุรพล กมุทชาติ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) และกรรมการสส.สท. มาเยี่ยมเยือนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สส.อค., สส.ชสอ. สส.สท. และรับทราบผลการดำเนินการ ของศูนย์ประสานงาน โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 กันยายน 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 กันยายน 2022
1 2 3 4 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ