ประกาศรายชื่อสมาชิกภาพ สฌอน

ประกาศรายชื่อสมาชิกภาพ สฌอน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ ได้อนุมัติสมาชิกภาพ ผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 3 รอบเรียบร้อย ศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สมัคร สฌอน. ตรวจสอบรายชื่อ ตามไฟล์แนบ

ติดต่อสหกรณ์ฯ