โอกาสดี สส.อค.พร. รับสมัครสมาชิก สำหรับสมาชิกสมทบ สอ.ครูแพร่

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (สส.อค.พร.) ได้เปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยกำหนดไว้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมทบ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ สมาชิกสมทบที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก สส.อค.พร. ทั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

คุณสมบัติสมาชิก

  1. เป็นสมาชิกสมทบของ สอ.ครูแพร่
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่สมัคร
  4. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สส.อค.พร.

สมาชิกสมทบสหกรณ์ฯออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัครได้ที่นี่

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ