เชิญสมาชิก สอ.ครูแพร่ สมัครสมาชิก สสอ.รท.

ทางศูนย์ประสานงานสมาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ได้ตามหลักเกณฑ์การรับสมัครของ สสอ.รท.

ติดต่อสหกรณ์ฯ