รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ กรณีพิเศษ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
3. เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
4. เป็น คู่สมรส / บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย / บิดา / มารดา ของสมาชิก สส.อค.พร.2
5. ไม่จำกัดอายุสูงสุดของผู้สมัคร
6. ผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

การสมัครสมาชิก

1. ขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือ [ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่]
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2

เปิดรับสมัคร กรณีพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ)

มีรายการชำระเงิน ดังนี้

ลำดับรายการจำนวน
1ค่าสมัคร100 บาท
2ค่าบำรุง50 บาท
3เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2,000 บาท
รวม2,150 บาท

หลักฐานการสมัครสมาชิก มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ

การได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ศพของทายาทผู้รับประโยชน์

ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ครบ 90 วัน

ช่องทางติดต่อสอบถาม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2
เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 081-7836336 , 054-511777 ต่อ 105 และ 129

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ