สส.อค.พร. กองที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
3. เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
4. เป็น คู่สมรส / บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย / บิดา / มารดา ของสมาชิก สส.อค.พร.2

การสมัครสมาชิก

1. ขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือ [ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่]
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2

ขยายระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

มีรายการชำระเงิน ดังนี้

ลำดับรายการจำนวน
1ค่าสมัคร100 บาท
2ค่าบำรุง50 บาท
3เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2,000 บาท
รวม2,150 บาท

หลักฐานการสมัครสมาชิก มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์

ช่องทางติดต่อสอบถาม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2
เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 081-7836336 , 054-511777 ต่อ 105 และ 129

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ