เปิดรับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. (กองที่ 2)

ด่วน!!! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

การสมัครสมาชิก

1. ขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือ [ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่]
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

มีรายการชำระเงิน ดังนี้

ลำดับรายการจำนวน
1ค่าสมัคร100 บาท
2ค่าบำรุง50 บาท
3เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2,000 บาท
รวม2,150 บาท

หลักฐานการสมัครสมาชิก มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์

ช่องทางติดต่อสอบถาม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2
เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 081-7836336 , 054-511777 ต่อ 203 และ 129

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ