สส.สท. คืออะไร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เป็นสมาคมที่รับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกกลุ่มวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นต่อการช่วยสงเคราะห์สมาชิกที่สูงอายุ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดได้ เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่มีจำนวนเงินสงเคราะห์ ในเกินวงเงิน 600,000 บาท

และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเป็นศูนย์ประสานงานของ สส.สท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สส.สท.

ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สส.สท. รอบที่ 1 ปี 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมาชิกประเภทสามัญ

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ 8 กลุ่มวิชาชีพ
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
 4. มีอายุระหว่าง 20 – 75 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2489)

สมาชิกประเภทบุคคลในครอบครัว

 1. เป็นคู่สมรสของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ หรือ
 2. เป็นบุตร บุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ ที่บรรลุนิติภาวะ หรือ บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือ
 3. เป็นบิดา มารดา ของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
 5. มีอายุระหว่าง 20 – 75 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2489)

2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 สำเนาใบสำคัญแสดงการทะเบียนสมรส (กรณีสมัครประเภทคู่สมรส) สำหรับผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาม “นางสาว” หรือ ใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้
2.4 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน พร้อมแนบแบบรายงานรับรองสุขภาพตนเอง
2.6 ทะเบียนรับรองบุตร (กรณี เป็นสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)
2.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์

3. การรับสมัคร

4. การชำระเงิน จำนวน 12,150 บาท

 • ค่าสมัคร 100 บาท
 • ค่าบำรุงรายปี 50 บาท
 • เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12,000 บาท

5. ขั้นตอนการสมัคร ณ ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

6. ติดต่อสอบถาม ณ ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โทร. 054-511777 ต่อ 105

ติดต่อสหกรณ์ฯ