ร่วมประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 และการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 (70/30) โดยมีนายชัชวาลล์ คงอุดม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสหกรณ์พร้อมคณะ มารับฟังประเด็นปัญหา จากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกสหกรณ์ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ติดต่อสหกรณ์ฯ