ประธานเชษฐา ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.สูงเม่น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกในการประชุมกลุ่มโรงเรียนสูงเม่นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 การประชุมกลุ่มโรงเรียนสูงเม่นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสูงเม่น ณ โรงเรียนวัดศรีดอก อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นายสมนึก เกียรติการัณย์ กรรมการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่มโรงเรียนสูงเม่นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.สูงเม่น จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ