สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนครและมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ อำเภอวังชิ้น ในวันที่ 23 ก.ย. 65

ติดต่อสหกรณ์ฯ