สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ