สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา

นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา และมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านสลก อำเภอวังชิ้น

ติดต่อสหกรณ์ฯ