โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ นางวรรณี สายยืด กรรมการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ