ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ