เกษียณแล้วงัยหัวใจยังเฟี้ยวฟ้าว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของนายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณ์จังหวัดแพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ