สหกรณ์ฯ สัญจรกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิ์สินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการหน่วยร้องกวาง นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการหน่วยบำนาญเมือง 2 นางอำไพ จันทร์สุวิมล กรรมการหน่วยอำเภอลอง
นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา

ติดต่อสหกรณ์ฯ