สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ฯ นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบและระเบียบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564

ติดต่อสหกรณ์ฯ