โครงการเพื่อน้อง ปีที่ 8

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น เพื่อมอบเงินสนับสุนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งทำกิจกรรมคืนป่าให้ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านม่วงคำ อำเภอวังชิ้น เพื่อมอบเงินสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว

ติดต่อสหกรณ์ฯ