สหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการกุศลแก่โรงพยายาบาลหนองม่วงไข่

ติดต่อสหกรณ์ฯ