ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 20 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้สงสัยจะสูญ และงานประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายกริต แสงสร้อย รองประธานกรรมการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขาฯ นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ นางวรรณี สายยืด กรรมการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้สงสัยจะสูญ และงานประชาสัมพันธ์กับคณะศึกษาดูงาน

ติดต่อสหกรณ์ฯ