ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61 ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและ ฝ่ายจัดการ รวมจำนวน 50 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้าง พัฒนางานการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการ นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ นายสมนึก เกียรติการัณย์ รองประธานกรรมการ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ เลขาฯและกรรมการ นายสัมฤทธฺ์ ปุรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขฯและกรรมการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ กรรมการ นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ นายมงคล พรมปาน กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ และ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กับคณะศึกษาดูงาน

ติดต่อสหกรณ์ฯ