ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิก จำนวน 43 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการ นายสมนึก เกียรติการัณย์ รองประธานกรรมการ นายปพณ หม้อกรอง เหรัญญิกและกรรมการ นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ นายมงคล พรมปาน กรรมการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์ กับคณะศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสหกรณ์ฯ