สัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2563

โดยการจัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้ในช่วงเช้า ผู้แทนสมาชิกได้รับฟังการบรรยาย โดยอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “องค์ความรู้ที่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ต้องมี” โดยมุ่งเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

ในช่วงบ่าย ได้รับฟังข่าวสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (สส.อค.พร.) ต่อด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ