ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 46 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการ นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ กรรมการและเลขานุการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์ กับคณะศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดต่อสหกรณ์ฯ