ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว จำกัด

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้าง พัฒนางานการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการ นายสุรพล นันทพงษ์ รองประธานกรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ และ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กับคณะศึกษาดูงาน

ติดต่อสหกรณ์ฯ