สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 โดยมี 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 (FSCT Savings Run) บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อวันออมแห่งชาติ

กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาวันออมแห่งชาติ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวันออมแห่งชาติ และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19” โดย คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช และ ทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19” โดย ดร.อภิชาติ ดำดี

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการดำเนินการ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมดำเนินการ นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมดำเนินการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายมงคล พรมปาน กรรมการ นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล กรรมการ นายชัยแก้ว สวิง กรรมการ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวธนกมล เวียงหก หัวหน้าฝ่ายบัญชี ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม นางดวงเดือน สายตรง นางแสงรวี ธมิกานนท์ นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช และนายมล มะทะ

ติดต่อสหกรณ์ฯ