การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ” กลยุทธ์ที่ 1 สหกรณ์มีระบบโครงสร้างและบริหารจัดการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ให้กับคณะกรรมการ และเจ้านห้าที่สหกรณ์ฯ

โดยการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้เชิญวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดแพร่ นายปริญญา เขียวดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ในช่วงเช้า

และในช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจรกรรม การสังเกตบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ การสังเกตธนบัตร การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์โจรกรรม”

ติดต่อสหกรณ์ฯ