ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เชิญผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ส่ง นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 3 คน คือ นางวีระนุช จำปาหอม, นางแสงระวี ธมิกานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้จัดการแสงเทียน ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ให้ได้มาตรฐานของการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ