ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ การให้บริการสินเชื่อ สวัสดิการต่างๆ สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล และรวมถึงการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มี นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานกรรมการ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการ นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ กรรมการและเลขานุการ นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายสมนึก เกียรติการัณย์ กรรมการ นายสมศักดิ์ พรหมไพร กรรมการ นายชัยแก้ว สวิง กรรมการ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ นำโดยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสาคร ดวงใน ประธานกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กับคณะศึกษาดูงาน

ติดต่อสหกรณ์ฯ