การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ร่วมกับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพระลอ โดยนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน
ในที่ประชุม มีวาระการประชุมชี้แจงรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2566
  2. การแจ้งยอดการบริการเงินกู้ให้กับสมาชิก
  3. การเปิดคลินิกติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
  4. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ ชี้แจงเรื่องต่างๆ ของการดำเนินงานของสหกรณ์​ ซึ่งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา จะได้นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์​ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการกับสหกรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต่อไป
ติดต่อสหกรณ์ฯ