วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑o

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑o

๒๘ กรกฎาคม


ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด