นัดสมาชิกรับสัญญาเงินกู้ พ19

ขั้นตอนการรับเงินกู้โควิด19 (พ19)

  1. นำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันและหนังสือแจ้งข้อมูลการติดต่อประสานงานกับผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ ไปลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยของสมาชิกผู้กู้เท่านั้น กรอกช่องข้อมูลบัตรในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันให้เรียบร้อย พร้อมให้พยานลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน (ลงลายมือชื่อในช่อง พยาน ในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันให้ครบทุกหน้า ทุกตำแหน่ง)
  2. นำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน กลับมาส่งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบก่อนเวลา 15.00 น. ไม่เกินวันที่ได้รับเงิน ตามสัญญาลงวันที่กู้เงิน หากไม่สามารถนำกลับมาให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบตามวัน เวลาที่กำหนดได้ ถือว่าท่านสละคิว โดยสหกรณ์ฯ จะจัดลำดับคิวใหม่ ต่อจากลำดับสุดท้ายต่อไป
  3. กรณีสมาชิกผู้กู้เงินมีหลักประกันไม่เพียงพอ จะต้องนำทายาทผู้รับผลประโยชน์มาลงลายมือชื่อบันทึกยินยอมรับสภาพหนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อเท่านั้น
  4. หากเจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามวันที่นัดหมาย สหกรณ์ฯ จะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถกดเงินผ่านบัตร ATM หรือถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์การเงินได้ โดยต้องนำสมุดคู่ฝากบัญชีแนบด้วย
  5. ในวันรับเงินกู้ กรณีสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ กรุณานำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาด้วยเพื่อถอนเงินสดชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อยก่อน

ตารางนัดหมายรับสัญญาเงินกู้ พ19


วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563
ตารางนัดรับสัญญาเงินกู้โควิด พ19 วันที่ 16 มิถุนายน 2563
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563
ตารางนัดรับสัญญาเงินกู้โควิด พ19 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563
ตารางนัดรับสัญญาเงินกู้โควิด พ19 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
ตารางนัดรับสัญญาเงินกู้โควิด พ19 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับเอกสารประกอบการกู้เงิน

  1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน ถ่ายสำเนาโดยให้เห็นใบหน้าและวันหมดอายุอย่างชัดเจนไม่เลือนราง ไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาซ้ำซ้อน (ห้ามเซ็นต์รับรองในสำเนาเกิน 1 ครั้ง)
  2. เตรียมสลิปเงินเดือนฉบับเดียวกันกับที่ส่งขอกู้ออนไลน์ พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้กู้
  3. รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินหมึกแห้งเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาหมึกซึม , หมึกเจลน้ำ , หมึกสีดำ โดยเด็ดขาด)
  4. ห้ามใช้นำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด

สหกรณ์ฯ จะ Update ตารางการนัดหมายสมาชิก
เพื่อรับสัญญาเงินกู้ พ19 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือ ตามที่เกณฑ์เงินกู้กำหนด