ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ

คณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการหักเงิน ณ ที่จ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกผู้มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562