ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศและไฟล์ประกอบได้จากที่นี่ ประกาศและไฟล์ประกอบ