ประกาศรับสมัคร กกส.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2562 จะดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในปี 2563 และ ปี 2564