ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเสนอชื่อ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และหากเป็นนิติบุคคล ให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครดังนี้