ประกาศ รับสมัครกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ชุดที่ 59 ประจําปี 2562 จะครบวาระ จํานวน 8 คน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ พรมรังกา กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 3 อําเภอเมือง
2. นายวุฒิชัย โรงคํา กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร
3. นายมงคล พรมปาน กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง
4. นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง
5. นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ
6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน
7. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น
8. นางวรรณี สายยืด กรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง

สหกรณ์ฯ จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดังกล่าว สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ ยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาแทนตําแหน่งกรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่ว่าง ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ในรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่