1. เปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
  2. สมาชิกต้องอายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2497)
  3. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. ผู้สมัครเข้ารับเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ตารางรายละเอียดการชำระเงินการสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ