รดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ณ ห้องประชุมพระลอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดงานรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562