นำเสนอสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12  จังหวัดพิษณุโลก

       นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  เดินทางไปนำเสนอสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ต่อคณะกรรมการตรวจจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12  จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งผลการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด อยู่ในระดับ สีขาว