ผู้จัดการได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิถต์

นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงให้ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาวในจังหวัดอุตรดิตถ์