ประกาศ สส.อค.พร. เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคม

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. สมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 9(6) สำหรับผู้ที่เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบิดา มารดาของสมาชิก สส.อค.พร.

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคม สส.อค.พร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561  มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย หรือ เป็นบิดา มารดาของสมาชิก สส.อค.พร. โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดตามไฟล์แนบ ข่าวนี้