ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2561

สหกรณ์ฯ จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555ระดับชั้นบุตรที่สามารถขอรับทุน ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง ระดับปริญญาเอก (รายละเอียดตามประกาศแนบ)

สหกรณ์กำหนดให้ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาบุตร เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 ยื่นเอกสารขอรับทุน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561    รับเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ช่วงที่ 2 ยื่นเอกสารขอรับทุน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561    รับเงินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ เท่านั้น