ประกาศวันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ด้วยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 เมษายน 2561 เพิ่มเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สหกรณ์ฯ จึงเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 1 วัน คือ วันที่ 12 เมษายน 2561

จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน