รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และคณะ ได้ให้คำแนะนำการตรวจประเมินหลักธรรมาภิบาล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561