ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

สมาชิกเปิดรับซื้อหุ้นจากสมาชิกสามัญ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และไม่จำกัดจำนวนหุ้นจนกว่าจะครบตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 250 ล้านบาท

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง