เจ้าหน้าที่สมาคม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ.
ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด