สวัสดิการเพื่อสมาชิก

รายการ หลักเกณฑ์การจ่าย
สวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง(ทุนการศึกษาสมาชิก)
 1. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
  • ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
  • ปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
  • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท
 2. กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องขอรับทุนภายใน 120 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 1. ได้รับวันละ 300 บาท รวมกันแล้วไม่เกินปีละ 1,800 บาท
 2. ยื่นเอกสารหลักฐานภายใน 120 วันนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล
 3. ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการได้ตลอดทั้งปี
สวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตรหรือโสด
 1. สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สมาชิกที่เป็นโสด จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
  • คู่สมรสที่เป็นสมาชิกทั้งสามีและภรรยา จะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท
  • คู่สมรสที่เป็นสมาชิกเพียงฝ่ายเดียว จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
  • กรณีคู่สมรสที่เป็นสมาชิกที่มีการสมรสใหม่ ไม่มีบุตร แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยมีบุตรและใช้สิทธิ์หรือเคยใช้สิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรจะไม่ได้รับทุนสวัสดิการนี้
 2. ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการได้ตลอดทั้งปี และได้รับเพียงครั้งเดียว
สวัสดิการบำนาญสมาชิก
 1. ต้องเป็นสมาชิกที่พ้นจากราชการโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ปี ณ วันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ ได้รับคนละ 1,000 บาท และได้รับเพียงครั้งเดียว
 2. การจ่ายสวัสดิการบำนาญสมาชิก จะจ่ายภายในวันที่ 31 ตุลาคมของแต่ละปี โดยสหกรณ์จะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
 1. ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี
 2. มีอายุการเป็นสมาชิกและมีเงินค่าหุ้นตามเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นสมาชิก 10 – 19 ปี และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ได้รับ 800 บาท
  • เป็นสมาชิก 20 – 29 ปี และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ได้รับ 1,200 บาท
  • เป็นสมาชิก 30 ปี ขึ้นไป และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ได้รับ 1,600 บาท
 3. สมาชิกผู้ได้รับเงินสวัสดิการบำนาญในปีใด ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสในปีนั้น
 4. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ ในหนึ่งปีให้จ่ายเพียงครั้งเดียวภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยสหกรณ์จะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก